Pinyin inputter


Usage: Enter pinyin with tones 1-5. Example: wo3shi4zhong1guo2ren2